Logo Image

Chúc mừng Thu Thảo với suất học bổng 50% từ Sogang University

“𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑆𝑜𝑔𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̉𝑖 𝑒𝑚, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑔. 𝐸𝑚 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑡𝑎̣𝑐ℎ 𝑟𝑜̂̀𝑖 😂. 𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑦̃ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑇ℎ𝑎̉𝑜 - 𝐶𝐸𝑂 𝑐𝑢̉𝑎 𝐸𝑑𝑢𝑙𝑖𝑛𝑒, 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑝𝑠 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑒𝑚 đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜̣𝑐 𝑏𝑜̂̉𝑛𝑔 50%”.Tuy quyết định du học và chuẩn bị apply học bổng của Thảo diễn ra chớp nhoáng chỉ vài tháng, thế nhưng với quyết tâm cao độ bạn đã thi đạt mức IELTS 6.0.

Đây là đòn bẩy giúp bạn đạt được suất học bổng 50% từ Sogang University.

//js vs css