Training và phỏng vấn học bổng 50% – 100% – Trường Fryeburg Academy, Mỹ