Phỏng vấn học bổng toàn phần thạc sĩ, tiến sĩ trường Đại học Memorial of Newfoundland, Canada