Phỏng vấn học bổng toàn phần thạc sĩ, tiến sĩ Đại học Memorial of Newfoundland, Canada