Hội thảo và phỏng vấn học bổng Delaware University, Mỹ