Hội thảo phỏng vấn học bổng Đại học Hanbat, Hàn Quốc